<

นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์
นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางพึงใจ อัครพงษ์
นางพึงใจ อัครพงษ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวชาวิดา ทาทอง
นางสาวชาวิดา ทาทอง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววัชรี นิยมพงษ์
นางสาววัชรี นิยมพงษ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายธีรเทพ รังคะราช
นายธีรเทพ รังคะราช
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ
นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์คำ
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปรีดาภรณ์ คำชาตา
นางสาวปรีดาภรณ์ คำชาตา
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
นางสาวดวงเดือน พุทธิวงค์
นางสาวดวงเดือน พุทธิวงค์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานพัสดุ

 

นางวิลาพร พรมประทุม
นางวิลาพร พรมประทุม
ตำแหน่ง
แม่บ้าน
นายสิทธิ์มงคล เพชรสูงเนิน
นายสิทธิ์มงคล เพชรสูงเนิน
ตำแหน่ง
ยาม/คนงาน
นายสุริยันต์ พิมพระลับ
นายสุริยันต์ พิมพระลับ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

 

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

หน่วยวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ ๑
นางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์
นางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ (หัวหน้าหน่วย ๑)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หน่วยวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ ๒
นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม
นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม (หัวหน้าหน่วย ๒)
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หน่วยวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ ๓
นางสาวกนกนิภา อ่ำสวัสดิ์
นางสาวกนกนิภา อ่ำสวัสดิ์ (หัวหน้าหน่วย ๓)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุมาลี สุวรรณวงษ์
นางสาวสุมาลี สุวรรณวงษ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายสุริยันต์ พิมพระลับ
นายสุริยันต์ พิมพระลับ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพิชิด ธานี
นายพิชิด ธานี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายอาทิตย์ รถเชษฐา
นายอาทิตย์ รถเชษฐา
ตำแหน่ง
นักวิชาการเกษตร
ไม่มีรูป
 
นายพันธกานต์ วันเคลื่อน
นายพันธกานต์ วันเคลื่อน
ตำแหน่ง
นักวิชาการเกษตร