พด.บึงกาฬ!!ร่วมสังเกตุการณ์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ PGS วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมคณะ ออกสังเกตุการณ์การตรวจติดตามคณะกรรมการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS จังหวัดบึงกาฬ ช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 โดยจัดโปรแกรมการออกตรวจเยี่ยมแปลงดังนี้ วันแรก 1.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.นาแสง อ.ศรีวิไล วันที่สอง 1.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บึงกาฬ-ต.โคกก่อง อ.เมือง 2.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล