“กอ.รมน.บึงกาฬ กกล.รส.และ ปปท.เขต ๔ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ฝาย พด.) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ” วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำคณะเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.บึงกาฬ (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) กกล.รส.(กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย) ปปท.เขต.๔ (สำนักงานการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ) ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินเเละน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน ๑๐ จุด ในเขตพื้นที่ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พร้อมร่วมประชุมรับทราบปัญหาและอุปสรรคระหว่างก่อสร้าง เพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น และให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ