วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการจัดอบรม โครงการอบรมแนวทางขับเคลื่อนการจัดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ พี จี เอส ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ ราย