วัวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (หน่วย๒) พร้อมเจ้าหน้าที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พี จี เอส (กลุ่มขั้นที่๑) พร้อมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ และมอบปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ให้เเก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์หนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ และกลุ่มนาสิงห์ Organic PGS ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ