วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส (หน่วย๒) พร้อมเจ้าหน้าที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ รายใหม่ที่หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ อำเภอโซ่พิสัย จำนวน ๑๐๙ ราย (ปศุสัตว์) พร้อมมอบปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ถังหมัก กากน้ำตาล ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ