วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ นำโดยนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔ (ปปท.เขต ๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายทองสุข ณพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.ปปท.๔ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ปปท. และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยมีการวางแผนงานร่วมกันในทุกขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น