วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน ที่ ๑,๒,๓ และ เกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการเเห่งรัฐฯ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนปี ๒๕๖๑ ณ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ