วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมนายพิชิด ธานี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายพันธกานต์ วันเคลื่อน นักวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิต โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามพื้นที่การเกษตรเชิงรุก กิจกรรม การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๒๒ ราย พร้อมทั้งให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมในการเพราะปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เเก่เกษตรกรในครั้งนี้