วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มอบปัจจัยการผลิต กากน้ำตาล,บัวรดน้ำ,จอบ,เมล็ดพันธุ์พืช,สารเร่งซุปเปอร์ พด. แก่หมอดินน้อยในโรงเรียน (ต่อยอด) จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนตำรวจตะแวนชายแดนห้วยดอกไม้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนตำรวจตะแวนชายแดนหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ