วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(หน่วย๑) นางสาวสุมาลี สุวรรณวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมนายอาทิตย์ รถเชษฐา นักวิชาการเกษตร มอบปัจจัยการผลิต กากน้ำตาล,บัวรดน้ำ,จอบ,เมล็ดพันธุ์พืช,สารเร่งซุปเปอร์ พด. เเก่หมอดินน้อยในโรงเรียน (ต่อยอด) ได้แก่ -โรงเรียนท่าส้มโฮง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ -โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ -โรงเรียนหนองเดิ่นทุ่ง ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ