p>พด.บึงกาฬ!!ร่วมสังเกตุการณ์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ PGS ” 

อ่านเพิ่มเติม: .. 

p>กอ.รมน.บึงกาฬ กกล.รส.และ ปปท.เขต ๔ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (ฝาย พด.) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ” 

อ่านเพิ่มเติม: .. 

p>ครงการอบรมแนวทางขับเคลื่อนการจัดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ” 

อ่านเพิ่มเติม: .. 

p>ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ” 

อ่านเพิ่มเติม: ..