ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒