ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒