ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒