วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๑-๓ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร. ภายใต้ "โครงการสนับสนุนการเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการทำการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้า" หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning.By Agri-map) ของจังหวัดบึงกาฬ และการใช้. Application Agri-Map.Mobile ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพรเจริญ.จังหวัดบึงกาฬ