วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ จัดประชุมสถานี ครั้งที่ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๐ โดยมีนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือเเละสรุปผลการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๓ ด้าน รายงานการดำเนินงานหว่านเมล็ดปอเทือง/เพาะชำดอกดาวเรือง ให้บานช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ รายงานวัสดุการเกษตรคงเหลือจากโปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส กฐินสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ วันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เเละงานกิจกรรมอื่นๆของสถานี ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ