วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายวิชาญ ดู่คำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน(หน่วย๒) พร้อมนายพันธกานต์ วรรณเคลื่อน นักวิชาการเกษตร ติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฦษฎีใหม่ ถวายในหลวง" แปลงนายสุทิน ปานาทำมา หมู่ ๖ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีรายได้อย่างต่อเนื่องวิถีชีวิตดีขึ้นและยังเป็นต้นแบบเพื่อที่จะขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่นๆที่สนใจต่อไป