วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนางสาวสุจิตตรา ปะนันโต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ(หน่วย๑) พร้อมนางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายอาทิตย์ รถเชษฐา นักวิชาการเกษตร ร่วมกับหมอดินอาสาประจำตำบลบึงกาฬ

และเกษตรกรบ้านนาโนน ดำเนินการปลูกปอเทือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ