วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนางสาวสุจิตตรา ปะนันโต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หน่วย๑) พร้อมนางสาวปิยวรรณ เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายอาทิตย์ รถเชษฐา ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรื่อนเกษตร พร้อมสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน ๑๐ ตันน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด จำนวน ๕๐ ไร่ ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องศาลาประชาคมบ้านขามเปี้ย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯด้วย จำนวน ๕๐ ราย