วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ จัดงานวันดินโลก ปี 2562 (World Soil Day 2019) ภายใต้หัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save Our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ภายในงานจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ทหาร ตำรวจนักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไป จำนวน 800 ราย

[JVGALLERY]{"images":[],"options":