วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี โดยสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ร่วมกับ ชมรมหมอดินอาสาจังหวัดบึงกาฬ "เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระวิหาร" ณ วัดโป่งทองชัยพัมนาราม บ้านโป่งเปือย ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ภายในงานมีนายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สพข ๕ นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ นางสาวนุชจรี กองพลพรหม ผอ.สพด.หนองคาย นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผอ.สพด.อุดรธานี นายวิรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สพด.กาฬสินธ์ นายชูเกียรติ คำโสภา ผอ.สพด.มหาสารคาม นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สพด.หนองบัวลำภู นายสุพจน์ ศรีอ่อน เกษตรจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร หมอดินอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมทอดกฐิน โดยมียอดสุทธิ ในการทอดกฐินสามัคคี “เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระวิหาร”ในครั้งนี้ จำนวน ๘๑๕,๔๑๙ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)