วันที่ 3 กันยายน 2562 นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ ต้อนรับ คณะทำงานสายที่ 1 ลงพื้นที่หนองคายและบึงกาฬ นำโดยนายวีระ โรพันดูง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ออกติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (IPA) ระดับผลผลิต (OUTPUT) และระดับผลลัพธ์(OUTCOME) ของสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ กิจกรรมที่รับการตรวจมีดังนี้ ระดับผลลัพธ์(OUTCOME) -คลินิกเคลื่อนที่เกษตร -การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย -ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน -ปรับปรุงคุณภาพดิน -ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดิน -แผนการรับการเปลี่ยนแปลงภูมิากาศและลดโลกร้อน -ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมี -ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องจากพระราชดำริ -พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ -ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม -ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิค้าเกษตร(ศพก.) -ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ -ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ -การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ -การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน -พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระดับผลผลิต(OUTPUT) -การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย -ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน -ปรับปรุงคุณภาพดิน