วันที่ 25 เมษายน 2562 นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Smart Workplace for Productivity Enhancemen"(5 ส แนวใหม่) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการฝึกอบรม