วันที่ป ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ โดยนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ พร้อมหน่วยพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด สนับสนุนโดโลไมท์แก่เกษตรกร ณ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ