วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ หมู่ ๗ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมือง เเละโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านนาเเวง หมู่ ๘ ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผอ.สพข.๕ นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผอ.สพด.บึงกาฬ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในวโรกาสพระองค์ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตามโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ นิทรรศการโครงการส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โครงการเกษตรอินทรีย์ภายในโรงเรียน โดยมี ผู้ว่าฯ/รองผู้ว่าฯ/หัวหน้าส่วนราชการ/ทหาร/ตำรวจ/ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเฝ้ารับเสด็จ