วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ จัดโครงการฝีกอบรม หลักสูตร การพัฒนาหมอดินหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓ ราย ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หมอดินอาสาประจำตำบล มีการส่งเสริมเเละเผยเเพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้ได้ตามบทบาทที่กรมพัฒนาที่ดินได้คาดหวัง เเละเพื่อศึกษาดูงานศูนย์/จุดเรียนรู้ที่เป็นเเบบอย่างที่ดีในด้านการพัฒนาที่ดินเเละฟื้นที่ที่เป็นต้นเเบบการทำการเกษตรอินทรีย์ สร้างวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องในกา รเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดินเเละเกษตรอินทรีย์ โดยทางสถานีได้สถานที่การอบรม ทั้งหมด ๗ จุด ดังนี้ - จุดที่ ๑ ศึกษาดูงานเเปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพุทราจังหวัดกาฬสินธ์ โครงการส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ ๒๕๖๑ นายบุญโฮม ดุลนีย์ หมู่ ๕ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง - จุดที่ ๒ ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมเเพรวา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ - จุดที่ ๓ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ - จุดที่ ๔ ค่ายลูกเสือลำปาว เลขที่ ๑๙ บ้านป่ากล้วย ตำบลลำปาว อำเภอเมือง กาฬสินธ์ โดยได้มีการเเข่งขันกีฬาสัมพันธ์(เปตอง)พร้อมรับประทานอาหาร เเละจัดกิจกรรมนันทการในช่วงเย็น - จุดที่ ๕ เเวะชม เขื่อนลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ - จุดที่ ๖ ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โครงการส่งเสริมเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ ๒๕๖๑ บ้านโคกก่อง หมู่ ๗ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ - จุดที่ ๗ ศึกษาดูงานศูนย์อินเเปง เเหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร(ด้านยาสมุนไพร) บ้านบัว ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร