๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี นายพลพงษ์ ศรีสมัย นายอำเภอโซ่พิสัย กล่าวต้อนรับ นายพงษ์พร มานัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม กล่าวรายงานข้อมูลทั่วไปของตำบลบัวตูม และนายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ กล่าวรายงานโครงการฯ กิจกรรมประกอบด้วย ๑. ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำขุดลอกหนองขี้ควง บ้านนาเหว่อ หมู่ ๒ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬขนาดความจ ๙๐,๐๐๐ ลบ.ม. ๒. ส่งมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน(บ่อจิ๋ว) ให้แก่เกษตรกรตำบลบัวตูม จำนวน ๘๐ ราย ๓. ส่งมอบฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลบัวตูม จำนวน ๑๐ แห่ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.สถานศึกษาและ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน ๓๐๐ ราย ร่วมกันการปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ กล้า ณ บริเวณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำขุดลอกหนองขี้ควง บ้านนาเหว่อ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ