แนะนำสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

การก่อตั้งสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ

โดยมติที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔ ให้ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ขึ้น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. หน้าที่ความรับผิดขอบ

๑.๑ ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริม การสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน

๑.๒ การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป

๑.๓ ให้บริการเกษตรกรตามแผนทรัพยากรที่ดิน และแผนพัฒนาการเกษตร

๑.๔ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรตำบล

๑.๕ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด

๑.๖ ปฏิบัติราชการอื่นๆ ตามที่กรมพัฒนาที่ดินมอบหมาย

๒. อัตรากำลัง จำนวน ๗ อัตรา

๒.๑ ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา หรือเจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส)

๒.๒ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หรือชำนาญการ  จำนวน ๒  อัตรา

๒.๓ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบีติงาน หรือชำนาญงานจำนวน ๓ อัตรา

๒.๔ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป